Vedtægter

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN SOCIAL ANSTÆNDIGHED.

§ 1.

Navn:

Foreningens navn er:  “Foreningen Social Anstændighed”.

Landsforeningen for Social Anstændighed.

Dannet 8 april 2017.

Registreret forening CVR.:38559893

§ 2.

Hjemsted:

Foreningens hjemsted er formandens adresse og kommune.

§ 3.

Formål:

  1. At sikre borgere ret til samme ydelser uanset tilhørsforhold, når Danmarks internationale forpligtigelser tilsiger det.
  2. At sikre en ordentlig og human behandling under arbejdsløshed, samt processen med at finde et nyt eller blive afklaret i forbindelse med begrænsninger pga. Sygdom eller nedslidning.
  3. At bidrage til at skabe respekt omkring de svageste i samfundet uanset baggrund og udfordringer.
  4. At sikre anstændig behandling af børn samt ældre.
  5. At hjælpe samt vejlede med klageskrivelser og evt. bisidderhjælp.
  6. At evt. Bistå og/eller indlede principielle sager til domstolsprøvelse.

§ 4.

Medlemskab:

Som medlemmer optages alle, der er interesseret i foreningens formål og vedkender sig de til enhver tid gældende vedtægter. Som medlemmer optages enkeltpersoner. Optagelse kan kun nægtes, hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. I tilfælde af nægtelse skal spørgsmålet forelægges den følgende generalforsamling, hvis den pågældende ønsker det.

Bestyrelsen kan med 2/3’s flertal beslutte at udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Bestyrelsens afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for repræsentantskabet.

§ 5. 

Udmeldelse:

Medlemskab ophører, hvis kontingent ikke betales eller hvis skriftlig udmeldelse sendes til medlemsservice.

§ 6.

Kontingent:

Foreningens kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Der fastsættes et kontingent for enkeltmedlemmer og opkræves løbende over kalenderåret. Bestyrelsen kan i forbindelse med konstituerende bestyrelsesmøde fastsætte evt. opdeling af kontingent, så det fx dækker forholdsvis fra indmeldelse til årets udgang. Kontingentopkrævning udsendes til alle medlemmer der var stemmeberettiget ved seneste ordinære eller evt. ekstra ordinære generalforsamling, indenfor 30 dage efter kontingentændring eller når årskontingent betalingen forfalder 1.januar. Samt for nye medlemmer ved indmeldelse skal betales forud. Kontingentfrit medlemskab kan efter ansøgning bevilges af bestyrelsen for op til ½ år.

§ 7. Støttebeløb: Foreningen kan modtage sponsoreret støttebeløb via foreningens kontonr. Jf. § 22 MobilePay konti eller kortbetaling via hjemmesiden.

§ 8. Hæftelse:

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med sin formue.

Foreningens medlemmer har ingen økonomisk forpligtelse for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 9. Bestyrelse:

Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen. Den består af mindst 3 og maksimum 9 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og ved mere end 5 medlemmer evt. næstformand på det konstituerende bestyrelsesmøde, som afholdes straks efter generalforsamlingen. Bestyrelsen er ulønnet.

§ 10.

Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er som følger

Formand vælges for en 2-årig periode og er på valg i lige år.

Evt. Næstformand vælges for en 2-årig periode og er på valg i ulige år.

Kasseren vælges for 1 år ad gangen.

Blandt de på valgsatte bestyrelsesmedlemmer vælges i 1/1 forhold mellem 2-årige og 1-årige perioder, så det forsøges undgået at bestyrelsen er helt ny efter et valg.

Suppleanter vælges altid for 1 år ad gangen.

Suppleanter har ret til, men ikke pligt til at deltage i bestyrelsesmøder.

Genvalg kan finde sted efter medlemmet eget ønske og stemmetal herfor.

2) Bestyrelsen kan udskrive skriftligt suppleringsvalg med 14 dages varsel i løbet af valgperioden.

§ 11 Bestyrelsen er ansvarsforsikret.

§ 12. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i dennes forfald af næstformanden så ofte anledning foreligger, disse skal i udgangspunktet afholdes i telefonkonference af hensyn til foreningens budget, dog skal der afholdes mindst 2 årlige fysiske møder, hvor bestyrelsessuppleanterne også skal indkaldes – og i alle tilfælde, hvor 3 medlemmer af bestyrelsen begærer det. Der udsendes skriftlig indkaldelse indeholdende dagsorden med mindst en uges (7 dages) varsel. I særlige tilfælde hvor bestyrelsen er tvunget til at have yderligere møder med personligt fremmøde er bestyrelsen forpligtiget til at sikre lavest mulige omkostninger i denne forbindelse, men foreningen er betalingsansvarlig for rimelige transportomkostninger efter statens laveste takst for kørselsgodtgørelse, til alle fysiske møder.

§ 13. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer deltager i et indkaldt møde. Blandt disse skal enten være formanden eller evt. næstformanden. Beslutninger træffes af de deltagende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens – eller i dennes forfald evt. næstformandens – stemme udslaget.

§ 14. Der skrives referat efter bestyrelsesmøderne. Referatet forelægges bestyrelsen til godkendelse ved førstkommende bestyrelsesmøde. Medlemmerne holdes orienteret om relevante emner via hjemmesiden https://www.fsoa.dk og facebooksiden www.facebook.com/fsoadk samt udsendelse af nyhedsbreve.

§ 15 Tavshedspligt:

Bestyrelsesmedlemmer og alle andre, der arbejder for Foreningen Social Anstændighed, er undergivet tavshedspligt om alle oplysninger, som de måtte modtage under udførelsen af arbejde for foreningen, som beskrevet i § 16, desuden er man forpligtet til at underskrive en hemmeligholdelsesaftale.

§ 16 GDPR – Persondataloven

Bestyrelsen er ansvarlig for at overholde persondataloven, hvilket medfører at et medlem skal bekræfte ved indmeldelse at bestyrelsen indeholder kontaktoplysninger på medlemmet, og at medlemmet skriftligt har ret til at blive glemt (få slettet enhver information om denne), dette medfører som naturlig konsekvens at man ikke længere er kontingentbetalende medlem.

§ 17. Generalforsamling:

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem indbringes for generalforsamlingen. Beslutning på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed, dog kræver ændringer i vedtægterne, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.

§ 18. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden for perioden 1. oktober til 31. december og skal have følgende dagsorden:

1.Valg af dirigent

2. Valg af referent

3.Årsberetning om foreningens aktiviteter

4.Fremlæggelse af det kontrollerede regnskab til godkendelse

5.Indkomne forslag

6.Foreningens virke i det kommende år

7.Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent

8.Valg af bestyrelsesmedlemmer

9.Valg af regnskabskontrollant

10.Eventuelt

§ 19. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt foreløbig dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Senest 7 dage før generalforsamlingen skal den endelige dagsorden med bilag i form af indkomne forslag samt regnskab og forslag til budget udsendes til medlemmerne.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Ved generalforsamlingen kan der afgives stemme ved personligt fremmøde eller ved brevstemme, der skal være indgivet til formanden eller et andet bestyrelsesmedlem senest dagen før generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen udsendes referat til foreningens medlemmer sammen med årsberetning om foreningens aktiviteter og det vedtagne budget.

§ 20. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det fornødent, eller hvis mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter kravet herom er modtaget, og indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

§ 21. Tegning:

Foreningen tegnes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden. Dog kræver køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån underskrift af alle bestyrelsesmedlemmer.

§ 22. Formue:

Foreningens formue skal være anbragt på foreningens konti i Danske Bank.

§ 23 Kapital:

Foreningens indestående formue fra kontingenter må ikke overstige 500.000,00 kr. uden at der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling med henblik på at foretage evt. justeringer af kontingent.

§ 24. Regnskab:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være gennemgået af én uden for bestyrelsen valgt person. Denne skal ikke nødvendigvis være medlem af foreningen.

§ 25. Opløsning: En beslutning om opløsning af foreningen kræver, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer møder op eller brevstemmer på en til lejligheden indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Ophører foreningen, tilfalder foreningens formue en organisation i Danmark efter generalforsamlingens valg.

Vi bruger følgende underleverandører: 

Unoeuro.com webhosting og mails
MobilePay til mobiloverførsler
Danske Bank til kassebeholdning

Stripe til kortbetalinger
Dinero Regnskab 
Microsoft Word, Excel, OneDrive og Podio.com 
Google til statistik 
Facebooksiden https://www.facebook.com/fsoadk
Twitterprofilen https://www.twitter.com/fsoadk
Vi minder om at retten til at blive glemt, er her overdraget til Facebook og Twitters politiker.

Bestyrelsen pr. 1 juli 2019:

Fungerende Formand: Karin Arnholtz

Kasserer: Brian Seifi-Andersen

(Medlem: Karin Arnholtz) Fungerende Formand

Medlem: Torben Poczkaj

Suppleant indtrådt medlem: Suzette Jensen

Sygemeldt formand: Henrik Jensen